Synpunkter på utredningen om F-skattesystemet

21 november 2018

Musikerförbundet har yttrat sig över F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor. I fokus står egenföretagandet i musikbranschen.

I remissvaret påpekar vi att ett stort antal anställningar har försvunnit från musikbranschen de senaste decennierna och ersatts av mer eller mindre frivilliga egenföretagare, vilket lett till dumpade ersättningsnivåer, försvårat arbetsmiljöarbete och mindre medinflytande.

 

Fenomenet falska företagare

Musikerförbundet delar betänkandets bedömning att det finns falska företagare, detta i bemärkelsen att de har F-skattsedel men arbetar under förhållanden som i princip är identiska med en vanlig anställning och därmed är att betrakta som arbetstagare. F-skattande musiker jobbar ofta tillsammans med anställda, och med samma arbetsuppgifter som de, under direkt arbetsledning. Här blir musikerna de ekonomiska förlorarna medan arbetsgivarna tjänar på upplägget.

Många etablerade arbetsgivare, även kulturinstitutionerna, använder sig av falska företagare. För att stävja missbruket behövs mer uppföljning och kontroll av aktörer som använder sig av F-skattare.

 

Fler försämringar för musikerna

Musikerförbundet lyfter även andra faktorer som försvagat musikernas position när det gäller såväl ersättningsvillkor som möjligheten att påverka sin arbetsmiljö, bl.a. försämringarna av a-kassornas regelverk, och efterfrågar ett samlat ansvar för den skadliga utvecklingen.

 

Dagens system utnyttjas för att runda arbetsrätten

Slutligen konstaterar Musikerförbundet att det finns ett stort behov av att utreda och analysera det missbruk som dagens F-skattesystem möjliggör. De som anlitar de F-skattande musikerna betraktar sig som uppdragsgivare och utnyttjar det för att runda den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Läs hela yttrandet här.