Musikerförbundets fyra förslag på musikområdet m.a.a. COVID-19

18 mars 2020

En konsekvens av regeringens åtgärder för att hantera smittspridningen av covid-19 är att stora delar av musikernas arbetsmarknad är så gott som utraderad. Här följer  Musikerförbundets fyra konkreta förslag på musikområdet med anledning av COVID-19.

Musikerförbundet hemställer hos regeringen att fatta beslut om

 • Musikområdets trygghetsallians
  (ny tillfällig stödfunktion, liknande Musikalliansen)
 • Tillfälliga regler för musikernas a-kassa,
  (slopad kvalifikationstid och möjlighet att ta jobb, även med enskild firma)
 • Krisstöd till musiker
  (Ersättning i paritet med försörjningsstöd för de som inte kvalificerar in sig i trygghetsalliansen eller tillfälliga regler för a-kassan)
 • Tillfälligt utökat stöd till Musikalliansen
  (för att skapa överhoppningsbar tid för de inskrivna)

 

Bakgrund

En konsekvens av regeringens åtgärder för att hantera smittspridningen av covid-19 är att stora delar av musikernas arbetsmarknad är så gott som utraderad. Det har skett tusentals avbokningar med väntade konkurser som resultat.  Visserligen finns system med statlig lönegaranti, a-kassa och försörjningsstöd för den enskilde, men möjligheterna för frilansansande musiker att komma i åtnjutande av dessa system idag är så gott som obefintliga. Risken är att man måste avveckla sin normalt sett inkomstbringande verksamhet. Exempelvis krävs det att man avpublicerar sin hemsida och inte arbetar för kommande bokningar, eller att man säljer av inventarier. Detta försvårar enormt för möjligheten att starta om verksamheten när krisen är över.

 

Kostnad

För att hantera denna kris inom musikområdet så har Musikerförbundet formulerat ett antal förslag som ska säkerställa att den frilansande enskilde musikern/teknikern/scenpersonalen kan klara sin försörjning under den tid krisen pågår. Uppskattningsvis består målgruppen av 3 000 – 5 000 personer som nu har förlorat hela eller betydande delar av sin inkomst. Kostnaden för förslagen beräknas till ca 100 miljoner kr per månad, vara ca 30% kommer tillbaka i skatteintäkter.

Det är mycket svårt att uppskatta hur många som har behov av respektive stöd, men vår beräkning bygger på 40% till trygghetsalliansen, 40% till a-kassan och 20% till ekonomiskt krisstöd.

Därmed blir kostnaderna för respektive del uppskattningsvis

 1. Musikområdets trygghetsallians 40 miljoner kr/mån
 2. Tillfälliga regler för musikernas A-kassa 40 miljoner kr/mån
 3. Ekonomiskt krisstöd till musiker 10 miljoner kr/mån
 4. Tillfälligt utökat stöd Musikalliansen 5 miljoner kr/mån

Beräkningen utgår från maxersättning i förslag 1 och 2 på 25 000 kr/månad. Och att 40% av målgruppen träffas av respektive förslag. I förslag 3 är utgångspunkten att 20% av målgruppen erhåller ersättning med maxtaket 13 000 kr/månad, vilket är samma gräns som Migrationsverket använder som lägsta gräns för att bevilja arbetstillstånd i Sverige. I förslag 4 så är kostnaden beräknad på Musikalliansens nuvarande budget och att samtliga inskrivna arbetar 0 dagar per månad. Utöver dessa beräkningar behövs kostnadstäckning för de administrativa åtaganden som förslagen innebär.

 

Säkerställ rätt målgrupp

Musikerförbundet ska tillsammans med Kulturrådet och musikarbetsmarknadens parter säkerställa att systemet inte missbrukas, så att stöd enbart går till de som normalt har en livskraftig verksamhet inom musikområdet, men tillfälligt har drabbats av effekterna av covid-19.

 

Förslag ett: Musikområdets Trygghetsallians

Redan idag finns Musikalliansen, ett partsgemensamt stödsystem, som ger frilansande musiker inom statligt finansierade kulturområdet trygghet, inkomst och kompetensutveckling mellan uppdragen. Musikerförbundet föreslår att Musikalliansen, inom ramen för ett temporärt utökat uppdrag, ska ges förutsättningar att anställa de personer som normalt sett har en betydande del av sin försörjning från musikområdet, men som på grund av covid-19 förlorat sin försörjning.

Ersättningens storlek, och därmed anställningens omfattning baseras på individens historiskt verifierade inkomst från musikområdet.

Takbelopp för utbetalning relateras till nivåerna för arbetslöshetsförsäkringssystemet alternativt sjukförsäkringssystemet.

Ersättningsperiodens längd är som utgångspunkt 120 dagar, men förlängs månadsvis så länge krisen består. När krisen är över skall de berörda åter till arbete. Detta sker genom att ersättningsdagarna räknas ned. Nedräkningen pausas när arbete utförs.

Under tiden stödperioden löper så ska den anställde delta i kompetensutvecklingsstudier inom sitt eget yrkesområde, alternativt omställningsstudier till annat yrke.

Musikalliansens styrelse består idag av representanter utsedda av kollektivavtalsparterna på det statliga kulturområdet. Musikernas trygghetsallians skulle ha en styrgrupp med representanter även från andra delar av musiksektorn. Dessa får uppdraget att närmre utforma reglerna för stödets tillämpning.

 

Förslaget i korthet

 • Temporärt utökat uppdrag till musikalliansen
 • Ersättning baserad på verifierad inkomst från musikområdet
 • Inkomsttak enligt A-kassan eller försäkringskassan
 • Syftar till att försörja de som lider tillfällig musikbranschrelaterad ekonomisk skada
 • Hjälper de som inte ryms i den ordinarie musikalliansen, men som skulle behöva motsvarande stöd
 • 120 avräkningsbara dagar/individ med månadsvis förlängning så länge krisen pågår
 • Kompetensutveckling och omställningsstudier under stödtiden
 • Styrgrupp med musikområdets kollektivavtalsparter

 

Förslag två: Tillfälliga regler för a-kassan

Arbetslöshetsförsäkringen utgör normalt det självklara ersättningssystem som arbetare faller tillbaka till i perioder då man står utan inkomst. För frilansande musiker med enskild firma eller ett aktiebolag är det emellertid inte lika självklart.

Det är inte omöjligt för en enskild individ med enskild firma eller en anställd i ett aktiebolag att erhålla ersättning från a-kassan när man står utan uppdrag en längre tid framöver, men förutsättningen för dessa grupper att erhålla ersättning är att de lägger ner sin verksamhet helt eller förklarar den vilande. Att helt avveckla sin verksamhet kan ta upp till sex månader att göra klart innan man kan erhålla a-kassa, och att förklara verksamheten vilande är ett begränsat val som man bara har möjlighet till att nyttja en gång inom en femårs- period. Det är vidare förödande för en enskild musiker eller artist att förklara sitt företag vilande, då det innebär att man inte får genomföra någon verksamhet överhuvudtaget. Att förklara sin verksamhet vilande innebär t.ex. att webbsidor, facebooksidor, instagramkonton och all typ av marknadsföring måste plockas ner samt att man inte får boka in/söka efter uppdrag under den perioden. För det första så har många kulturarbetare redan nyttjat detta undantag den senaste 5 års-perioden. För det andra är det förödande för en musiker eller artist att återhämta sig efter att de förklarat sitt företag vilande.

Med anledning av att a-kassereglerna ser ut på detta sätt så har många musiker, artister och andra musikarbetare som har enskild firma eller eget aktiebolag valt att träda ur a-kassan sedan en lång tid tillbaka. Detta innebär vidare att den kvalifikationstid som så många a-kassor har om 12 månader innebär ett stort hinder för många som nu står helt utan skyddsnät.

Musikerförbundet föreslår av denna anledning att det bör införas tillfälliga undantag i lagen om arbetslöshetsförsäkring nu när så många musiker, artister och andra musikarbetare står helt utan uppdrag och inkomstkällor de kommande månaderna med anledning av covid-19.

 

Förslaget i korthet

 • Tillfälliga undantag från lagen om arbetslöshetsförsäkring för musiker, artister, tekniker och scenarbetare.
 • En företagare som bedriver musikalisk verksamhet för sin huvudsakliga försörjning och som är medlem i en arbetslöshetskassa ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning, p.g.a. det tillfälliga avbrott som uppstått i musikverksamheten med anledning av covid-19. (Jmf. Fiske-undantaget i 6 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring).
 • Ett tillfälligt undantag från kvalifikationstiden om 12 månader i syfte om att flera som för tillfället inte är med i a-kassan skall kunna erhålla någon typ av ersättning (mer än den lilla grundersättning som utgår).
 • Undantagen bör gälla under samma period som regeringen eller folkhälsomyndigheten inför restriktioner på eller avråder från allmänna sammankomster.

 

Förslag tre: Krisstöd till musiker

Detta stöd förutsätter att man inte är kvalificerad för musikernas trygghetsallians eller tillfälliga regler för a-kassan. Stödet utgör ett alternativ till kommunernas försörjningsstöd dels för att avlasta kommunen handläggning av dessa ärenden och dels för att säkerställa att musiker med annars livskraftig verksamhet ska behöva avveckla densamma på grund av covid-19.

 

Förslaget i korthet

 • Förutsätter verifierad inkomst från musikområdet, tidigare deklarationer
 • Ekonomiskt krisstöd per individ motsvarande kommunernas nivå för försörjningsstöd
 • Kan hanteras av Kulturrådet eller Musikerförbundet (för att verifiera inkomsten, eller bekräftat fackligt medlemskap för yrkesverksamma)
 • För de som inte träffas av befintliga eller utvecklade system med a-kassa, Musikalliansen, musikernas trygghetsallians ska kunna efterfråga detta stöd som ett alternativ till kommunernas försörjningsstöd.

 

Förslag fyra: Musikalliansen

Redan idag finns Musikalliansen, ett partsgemensamt stödsystem, som ger frilansande musiker inom statligt finansierade kulturområdet trygghet, inkomst och kompetensutveckling mellan uppdragen.

 

Musikalliansen är relativt robust i en COVID-19-pandemi. De 165 musiker som frilansar mycket har en trygghet via musikalliansen. Visserligen innebär en massa inställda jobb att deras dagar räknas ned snabbare. Men det kan med enkelhet kompenseras genom statliga extraanslag för att medge överhoppningsbar tid under tiden Corona-pandemin utraderar arbetsmarknaden.

 

Med ett tillfälligt extraanslag om 5 miljoner kr skulle anställningstiden för samtliga anställda förlängas med 1 månad. Tre månader kräver således 15 miljoner kr.

 

Förslaget i korthet

 • Förstärkning till Musikalliansen om ca 5 miljoner per månad för överhoppbar tid

 

 

Mer information och kontakt:

Jan Granvik
Ordförande
Musikerförbundet
070-736 52 61
jan.granvik(a)musikerforbundet.se

 

Anton Gunnars
Förbundsjurist
Musikerförbundet
072-070 62 45
anton.gunnars(a)musikerforbundet.se

 

Mattias Qvarsell
Avtalssekreterare
Musikerförbundet
072-076 89 15
mattias.qvarsell(a)musikerforbundet.se