Frågor och svar med Handels a-kassa

4 juni 2020

Den 28 maj genomförde Musikerförbundet en frågor och svar- träff med de kunniga personerna Inga-Britt Utsi och Henrik Granlund från Handels a-kassa. Här hittar du de frågor och svar som var föremål för träffen:

1. Hur fungerar det med ersättning från a-kassan? Vad är förutsättningarna för att erhålla a-kassa? När klassas man som arbetslös, vad ligger till grund för beslut, vad behöver man skicka in för underlag, måste man ha haft någon särskild nivå på sin inkomst tidigare för att erhålla ersättning?

Grundvillkoret: man ska vara oförhindrad att ta arbete. Härvid ska man vara anmäld på arbetsförmedlingen och att stå till arbetsmarknadens förfogande. Man måste arbetat en viss omfattning (arbetsvillkor) innan man kan erhålla ersättning. Huvudregel: Minst 6 månader – minst 60 timmar per månad (innan man är inskriven på arbetsförmedlingen).

Man måste löpande skicka in tidrapporter för att erhålla ersättning, man kan inte vänta längre än nio mån att skicka in.
Företagare: räknas som arbetslös när det INTE vidtas några åtgärder i företaget överhuvudtaget. Sökanden intygar att inga åtgärder vidtas i företaget. Om man inte kan räknas som arbetslös enligt föregående meningar, t ex för att någon annan vidtar åtgärder i företaget, kan man istället anses som arbetslös företagare när man definitivt skilt sig från företaget. Man måste lämna alla uppgifter som a-kassan kan behöva. Använder man e-tjänster och gör sin ansökan så får man svara på de frågor som normalt behövs. Om något saknas skickar a-kassan begäran om mer underlag. Om man använder e-tjänsterna så får man också möjlighet att skicka en fullmakt till Skatteverket då kan a-kassan få uppgifter som kan behövas direkt från dem istället för att man själv behöver ta fram dem.

Följdfråga: kan jag själv intyga att uppgifterna gäller för mitt företag?
Normalt sätt ska en utomstående som har insyn i företaget styrka uppgifterna (t.ex. revisor), dock ej säkert att detta finns för enskild firma, i normalfallet godtar a-kassan detta som giltigt skäl.

 

2. Man ska fylla i ”arbetsgivare” när man ansöker om medlemskap i handels a-kassa. Men har man egen firma/AB så är det är ju alltid en själv i firman. Räcker det att jag skriver in mitt bolag och min revisor bekräftat det som arbetsintyg?

Ja det räcker.

 

3. Kan jag få a-kassa för enstaka dagar/veckor/kortare perioder?

Ja, det finns ingen kortaste period man kan få ersättning för. Rätten till ersättning räknas per kalendervecka, man kan således få ersättning om man har en viss del arbetslös tid i en kalendervecka (förlorar ersättning)

 

4. Hur lång är kvalifikationstiden just nu, och vad innebär den? Om man gick med i Mars månad, har man uppnått kvalifikationstiden den 1 juni då?

Skillnad mellan medlemstid och kvalifikationstid. Medlemstid – den som ej varit medlem i minst 12 mån kan beviljas grundersättning. Varje medlemsmånad från mars 2020 räknas emellertid som 4 månaders medlemstid så 3 (x4) månader räcker för att uppfylla en medlemstid om 12 månader. Du har alltså uppfyllt medlemstiden om du blivit medlem under mars 2020 redan i juni 2020. Under kvalifikationstiden som är 12 månader behöver du ha uppfyllt arbetsvillkoret. Du kan därmed beviljas inkomstbaserad ersättning 1 juni 2020 om du då har uppfyllt både medlemstiden och arbetsvillkoret under kvalifikationstiden.

 

5. Vad är grundersättning och hur mycket ligger grundersättningen på just nu?

Grundersättning kan beviljas även om man ej är medlem i a-kassan (alfakassan) den kan även beviljas till de som är medlem i en a-kassa och som inte uppfyllt medlemstiden om ett arbetsvillkor är uppfyllt, (medlem minst 12 månader). Grundersättning max 510 kr/dag. Har man arbetat mindre än heltid så kommer grundersättningen minskas proportionerligt.

 

6. Angående de nya reglerna och höjningen av ersättning; hur kommer det sig att höjningen gäller bara för dem som slår i taket på ersättningsnivån redan? Jag har själv A-kassa men jag får bara ut 6.4 i månaden, vilket knappt täcker räkningarna, och när jag frågar dem påstår de att jag inte har kommit upp i tillräckligt hög ersättningsnivå för att få ta del av höjningen.

Detta beror på hur staten har beslutat om ersättningar för a-kassan, a-kassan kan alltså ej styra detta.


7. Kan man få ersättning via sin a-kassa även fast man har FA-skatt?

Det finns ingen direkt koppling mellan skatteform och rätten till ersättning. Är man företagare så gäller dock särskilda regler om när man kan betraktas som arbetslös. Det finns också en del undantag som kan ge företagare rätt till ersättning trots att de bedriver verksamhet i eget företag, se nästa fråga.


8. Kan man få ersättning av a-kassan trots att man driver verksamhet i sitt företag?
Ja, i undantagsfall:
1. ett undantag är om man har haft en deltidsanställning minst 6 mån innan arbetslösheten och jämsides den drivit verksamhet/arbetat i eget företag, förlorar man deltidsanställningen kan man få ersättning för denna (minst 17 h/v i snitt och ägnat företaget max 10 h/v och inkomsten för företaget max 3600 kr/v).
2. Bisyssla (godkänt extraarbete) – en verksamhet man haft vid sidan av ett annat heltidsarbete. Måste bedrivit verksamhet i sin bisyssla minst 12 månader samtidigt som man har haft heltidsarbete i 12 månader (som intygas via arbetsgivarintyg), då kan man få fortsätta bedriva verksamhet i bisysslan trots att man erhåller a-kassan. Får max tjäna mer än 3060 kr/vecka, om det är över detta så kan det påverka ersättningen från a-kassan.

 

9. Många av våra medlemmar som gick med i a-kassan i mars fick besked om att de inte är verksamma inom a-kassans område, vad berodde detta på?

Generellt: om man i sitt nuvarande eller senaste huvudsakliga jobb som anställd musiker eller företagare kan man ha rätt till medlemskap i Handels a-kassa. Om man anser att man fått fel beslut ska man kontakta a-kassan..

 

10. Om man gick med i Handels A-kassa i mars månad och ansöker om ersättning direkt (blir beviljad ”grundersättning”), sedan uppfyller man kvalifikationstiden den 1 juni, erhåller man ersättning enligt inkomstförsäkringen då? (Sker detta automatiskt eller måste man göra något?)

Den går inte över per automatik – a-kassan får inte göra denna prövning under en pågående arbetslöshet. Sökanden måste ha ett uppehåll i sin arbetslöshet EFTER att denne uppfyllt villkoren för inkomstbaserad ersättning.  Ett uppehåll i arbetslösheten måste vara ett uppehåll på minst en kalendervecka (den tid du slutar uppbära grundersättning och inte har någon arbetslös tid).

 

11. Hur lång tid tar det just nu innan man erhåller ersättning (hur lång är er handläggningstid just nu?). Får man ersättning retroaktivt om det tar lång tid?

Man kan få ersättning retroaktivt men som tidigast den dagen man anmäldes på arbetsförmedlingen. Handläggningstiden varierar, det beror på hur lång tid det tar för sökanden att förse a-kassan med de underlag som behövs. Handläggningstiden är även beroende av hur många som för tillfället söker a-kassa.

 

12. Kan man erhålla ersättning från a-kassan samtidigt som man är korttidspermitterad?

Nej och ja. Ersättning kan inte lämnas för den arbetstidsminskning än för det som permitteringen reglerar. Har man förlorat tid från en annan syssla (en annan arbetstid, t.ex. i ett företag man bedriver parallellt) kan man erhålla ersättning från denna.

 

13. Vad innebär det att förklara sin verksamhet vilande, och hur går detta till?
Är det någon skillnad mellan att vilandeförklara en enskild firma, ett AB eller en ekonomisk förening?

Vilande = när företagaren inte bedriver någon verksamhet överhuvud taget i företaget, då betraktas företagaren som arbetslös.  Ingen skillnad mellan företagsformer.

 

14. Vad får man och vad får man inte göra i sin verksamhet när den är vilande?
T.ex. ifall man får intäkter från STIM för att ens musik spelas offentligt, får man ta in det som intäkt? Ifall man blir erbjuden ett jobb (utan att själv ha sökt efter det), måste man tacka nej? Måste man inaktivera webbsidor/facebook-sidor? Får man inte betala lokalhyror, måste man sälja inventarier? Ifall man har ansökt om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, får man inte följa upp detta om det t.ex. går vidare till tingsrätt?
Vad innebär paus av marknadsföring för verksamhet för berättigande av a-kassa för musiker/artistprojekt? Vad avses med administrativa åtgärder i verksamheten, vilka är dessa och får man utföra sådana? Får man betala studiohyran, Instrumentförsäkring etc.? Om man har vilandeförklarat sin verksamhet och erhåller ersättning från a-kassa. Om man sedan blir erbjuden en spelning – går det att ”aktivera” verksamheten då, göra ett gig och fakturera för det, och sedan förklara företaget vilande igen efter detta?


Generellt: ett företag som är vilande får man göra sådant som man måste enligt lag (lagstadgad redovisning). Man får även rädda egendom ifrån förstörelse vid oförutsedda händelser t.ex. brand/vattenläcka i studio. Vidta vissa avvecklingsåtgärder under vilandeperioden OM man också ska avveckla företaget efter vilandeperioden. Något annat får man i princip inte göra i ett vilande företag.
Man behöver inte stänga sin hemsida, man får dock inte sälja något på hemsidan eller vara bokningsbar, man bör också informera på hemsidan om att man har ett vilande företag eller att man för tillfället inte kan ta emot uppdrag.

Man får bokföra ersättning från verksamhet som man genomfört innan företaget vilandes. Man behöver inte sälja företagets inventarier. Man kan betala räkningar för hyra och försäkringar kopplade till företaget. Man får dock inte bedriva marknadsföring för företaget.  Man måste vilandeförklara företaget 100%, man kan alltså inte deltidssyssla med företaget.

Om man blir erbjuden ett kortare jobb/gig då?
Enligt de tillfälliga reglerna under 2020 kan du göra detta, du behöver då meddela a-kassan att du återupptar din verksamhet. Vill du ha ersättning efteråt behöver du meddela och intyga till a-kassan att företaget återigen är vilande. Man behöver inte vänta på ett besked från a-kassan om att återuppta verksamheten utan det är bara att köra. Man kan alltså vila, återuppta, vila, återupptar, vila företaget enligt de tillfälliga reglerna. OM MAN ÄR TVEKSAM: kontakta a-kassan via telefon/e-tjänsten så kan man få svar snabbt!

 

15. Var går gränserna för att få a-kassa och inte och vilka kriterier ska man uppfyllt, t ex inte vara ansvarig för ekonomin, vara styrelseledamot, vara firmatecknare, för att få a-kassa och ändå få ha kvar delaktighet i den juridiska person som ett AB/ekonomiska föreningen?

 

Vem som betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringen och när är en företagare att betrakta som arbetslös. I arbetslöshetsförsäkringen är en företagare en person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § 1 st. inkomstskattelagen och som har väsentligt inflytande över verksamheten och personligen utför arbete i den. En företagare kan anses som arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i företaget, vare sig av den sökande eller någon annan. Kan sökanden inte betraktas som arbetslös enligt ovan, så kan hen istället betraktas som arbetslös när hen enligt en samlad bedömning är definitivt skild från verksamheten. En företagare kan betraktas som definitivt skild från verksamheten när hen, utifrån en bedömning av samtliga omständigheter i ärendet, inte längre kan anses uppfylla något av kriterierna som gjorde att hen betraktades som företagare.

 

16. Om man fakturerar genom ett ”egenanställningsföretag”, t.ex. All Music Agency, Frilands Finans eller Cool Company, hur kan man komma att klassificeras som en företagare då? (Vad är kriterierna för den bedömningen, etc.?)

Man är uppdragstagare. Enligt a-kassan två varianter: självständiga (S) och osjälvständiga (OS).

S = klassas som företagare – de som betraktas som företagare för att verksamheten är mycket likt en enskild företagares.

OS = klassas som anställd.

I arbetslöshetsförsäkringen är en företagare en person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i inkomstskattelagen och som har väsentligt inflytande över verksamheten och personligen utför arbete i den. Det finns alltså inget i reglerna i arbetslöshetsförsäkringen som säger att man måste ha ett företag för att bli betraktad som företagare. Eftersom vi här har en hänvisning till inkomstskattelagen i lagen om arbetslöshetsförsäkring, så vi måste här börja med att gå tillbaka till vad inkomstskattelagen säger om näringsverksamhet. Enligt inkomstskattelagen är näringsverksamhet verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Vi kan här fokusera på att inkomstskattelagen säger att verksamheten ska ha bedrivits självständigt. Om man utfört sina uppdrag utan kontroll eller arbetsledning från uppdragsgivaren, kan arbeta med uppdraget när och var man vill, kan ta uppdrag från flera uppdragsgivare samtidigt, använder sin egen utrustning och står för alla utgifter som är kopplade till uppdraget och sedan tar betalt för den totala kostnaden, så kan vi säga att man är självständig i förhållande till uppdragsgivaren. Då kan man anses bedriva näringsverksamhet trots att man inte har ett företag. Eftersom det är ens egen verksamhet så anses man också ha väsentligt inflytande över den. Då man också har arbetat i verksamheten, så uppfyller man alltså alla kriterier för att betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringen.
Mängden uppdragsgivare spelar också in (dvs. arrangören, den som faktureringstjänsten fakturerar mot). Ju flera uppdragsgivare desto större ”risk” att a-kassan betraktar dig som självständig (dvs. likställer dig som företagare).

Viktigt att meddela a-kassan om man ska använda eller har använt sig av egenanställningsföretag. Man ska meddela a-kassan så fort som möjligt om man har för avsikt att använda ett egenanställningsföretag. Man måste meddela förändringar som kan påverka rätten till ersättning, t ex att man avser använda ett egenanställningsföretag, senast två veckor efter man fick kännedom om att man ska använda sig av egenanställningsföretag.


17. Hur vilandeförklarar man sin verksamhet ifall man klassas som företagare när man fakturerat via ett egenanställningsföretag? Skulle det vara möjligt att använda sig av ett egenanställningsföretag (fakturera via t.ex. cool company) under tiden man har vilandeförklarat sin verksamhet? (Går detta att göra om man är arbetslös till t.ex. 80%?)

Det skulle räknas som att du återupptar verksamheten i ditt företag trots att du använder dig av en faktureringstjänst OM det är inom ramen av ditt företags verksamhet. Om faktureringstjänsten rör en helt annan verksamhet så behöver det utredas om det påverkar rätten till ersättning.
Om man blir anställd istället för att fakturera via faktureringstjänst så kan ditt företag fortfarande vara vilande (även om anställningen rör liknande verksamhet som ditt vilande företag).

 

18. Hur ska man gå tillväga om man blir erbjuden en spelning under tiden man erhåller ersättning från a-kassan?

Se fråga 14 och 17.

Det skiljer sig åt något beroende på om man kommer få lön som anställd eller om man ska fakturera via sitt företa eller via egenanställningsföretag. Får man lön som anställd så fyller man i arbetet på tidrapporterna. Information för hur man fyller i konstnärligt arbete på sina tidrapporter finns på Handels a-kassans hemsida. När arbetet är utfört så ber man arbetsgivaren om ett arbetsgivarintyg som man skickar till a-kassan. När man återupptar arbete i ett företag ska det fyllas i med 8 timmar per dag. För att sedan ha rätt till ersättning på nytt så måste man återigen intyga till a-kassan att man inte längre vidtar några åtgärder i företaget.

 

19. Man kan ju få en firma godkänd som bisyssla om man har annan anställning och inte tjänar pengar av näringsverksamheten (mer än ett godkänt belopp).
Borde man inte kunna få (är det möjligt) sin firma godkänd som bisyssla nu under Corona-krisen, under förutsättning att man står till arbetsmarknadens förfogande via Arbetsförmedlingen, när inga intäkter kommer in?

Se fråga 8.

Det har inte skett några förändringar i reglerna gällande bisyssla annat än att beloppet som man får tjäna i sin bisyssla utan att det påverkar ersättningen nu är högre. Man måste fortfarande ha bedrivit verksamheten i sin firma jämsides annat arbete på heltid under 12 månader innan arbetslösheten för att firman ska kunna bli godkänd som bisyssla.

 

20. Hur funkar det när man är i slutet av sin föräldraledighet, har enskild firma och vill börja erhålla a-kassa.

Är du inte längre föräldraledig utan arbetslös har du rätt att erhålla a-kassa om du uppfyller villkoren för a-kassan (samma regler som för alla).

 

 

Ytterliga frågor som dök upp under träffen:

 

Om man har AB och är skuldsatt kan man erhålla a-kassa?
Har du bedrivit verksamhet kan du ha rätt till ersättning när det inte vidtas några åtgärder i företaget.

 

Om man slutför sin utbildning och eventuellt blir arbetslös efter ett sommarjobb, kan man ansöka om ersättning då?
Ja, man kan söka om ersättning då. Ansöker man om ersättning kommer a-kassan att göra en prövning av om man uppfyller villkoren för rätt till ersättning.

 

Hur länge gäller de tillfälliga reglerna?
Under 2020.

 

Kan ljudtekniker vara med i Handels a-kassa?
Ja, det bör de kunna vara.

 

Kan man repa med sitt band under tiden man vilandeförklarat sin verksamhet?
Mycket svårt att ge ett generellt svar. OM du får ett gage så räknas rep inför spelning in i den tid som gaget anses omfatta, som ska fyllas i på tidrapporterna och på så sätt reducera ersättningen från a-kassan (du står inte till arbetsmarknadens förfogande under förberedelsetid). I dessa omständigheter, om man t.ex. inte har ett gig förens i vinter men ändå behöver repa för att upprätthålla sina färdigheter så är grunden för att arbetslöshetsersättning ska kunna utgå att du står till arbetsmarknadens förfogande. Dvs. de dagar då du söker ersättning så får det inte finnas hinder som gör att du inte kan söka och ta arbete. Det är bra att kontakta a-kassan för att få ett individuellt svar.

 

Om man har sitt företag vilande, måste man ta bort sin musik på Spotify och andra streamingtjänster?

Nej, pga. att arbetet är utfört vid en tidigare tidpunkt.
Däremot får du inte sälja fysiska skivor eller merch genom en hemsida då detta klassas som åtgärder i en verksamhet. Ifall du själv inte gör någon administrering i detta (en annan aktör sköter detta helt och ditt företag enbart erhåller royalty), så är det OK.