Musikerförbundet angående det nya huvudavtalet

18 november 2021

Förtydligande gällande Musikerförbundets syn på det nya huvudavtalet.


LO godkänner förhandlingsöverenskommelsen
Den 17 november beslutade LO att godkänna förhandlingsöverenskommelsen avseende bland an-nat det nya huvudavtalet. Med anledning till detta vill Musikerförbundet utveckla sin syn på saken. I pressmeddelandet som du hittar här kan du läsa mer om vilka som påverkas och hur. 

Svenskt Näringsliv och PTK har sedan tidigare enats om ett nytt huvudavtal; vilket LO då förkastade. Därefter har Kommunal och IF-Metall förhandlat fram förbättringar i vissa delar av huvudavtalet och meddelat sig beredda att ansluta till detsamma. Det som LO nu tagit ställning till är en förhandlings-uppgörelse med vissa ytterligare förbättringar jämfört med det första resultatet, och att LO som orga-nisation skall ansluta sig till huvudavtalet. I detta beslut finns ingenting som tvingar LO:s medlemsförbund (Musikerförbundet, Livs, Kommunal, IF-Metall, Byggnads etcetera) att göra detsamma.

Frivilligt att ansluta sig
De förbund som upplever att fördelarna överväger nackdelarna kommer sannolikt ansluta sig. Medan de som anser att nackdelarna är för stora sannolikt inte kommer ansluta sig. Musikerförbundets styrelse har ännu inte tagit ställning och beslutat i den frågan.

Ny lagstiftning på väg
En viktig del i Musikerförbundets ställningstagande avseende om LO skulle ansluta sig till huvudavtalet bygger på att Riksdagen står i begrepp att ändra lagstiftningen på arbetsrättsområdet. De ändringar som är på väg innebär enligt vår analys så väl förbättringar som försämringar jämfört med i dag. Toijerutredningen som i princip enbart serverade omfattande försämringar av anställningsskyddet, har avförts från bordet då parterna på arbetsmarknaden (i det fallet PTK och Svenskt Näringsliv) enades om det här alternativet. Men med en högermajoritet i Riksdagen sedan 2006 så är vår bedömning att det inte står mellan att inte ändra något, eller att följa parternas uppgörelse. Snarare tror vi att det står mellan att gå på Toijerutredningens förslag (vilket skulle innebära betydligt försämrad anställningstrygghet) eller att göra ändringar i enlighet med huvudavtalet.

LO ska ha inflytande
Frågan om LO:s anslutning till huvudavtalet handlar istället till stor del om huruvida LO även framgent ska vara en av de som har inflytande över tolkning av de frågor som följer av avtalet som exempelvis lagstiftning, omställning, tvistefrågor med mera. Samt att möjliggöra för de LO-förbund som så önskar, att ansluta sig och få inflytande genom sin egen huvudorganisation. Annars skulle det vara PTK som stod för de fackliga tolkningarna och det tror vi hade varit sämre.

Kollektivavtalad A-kassa
En annan viktig princip är att det är arbetsmarknadens parter som ska återta makten över frågor som berör arbetsmarknaden. Ett exempel på detta som vi tror kommer att ha stor betydelse för Musikerförbundets medlemmar är hur A-kassan ska fungera i framtiden. I nuläget så faller vi offer för politikens nycker och A-kassan har slutat fungera för många på vår arbetsmarknad. En del av huvudavtalet syftar till att låta a-kassan ägas och styras av parterna istället för av politiken.

Ej tagit ställning för egen del
Huruvida Musikerförbundet ska ansluta sig till huvudavtalet eller ej är inte en fråga i nuläget. Men har du frågor gällande Musikerförbundets agerande är du välkommen att kontakta oss.