Musikerförbundet och SYMF avstyrker förslaget om sammanslagning av Kulturrådet och Konstnärsnämnden

18 juni 2024

Kulturrådet och Konstnärsnämnden fick i uppdrag av regeringen att själva utreda och lämna förslag till hur de skulle kunna gå samman till en myndighet. De två myndigheterna redovisade sitt uppdrag till Kulturdepartementet i februari 2024. Nu är redovisningen ute på remiss, och Musikerförbundet och Symf har skrivit ett gemensamt svar. 

Här är våra synpunkter i korthet:

  1. Vi avstyrker förslaget om sammanslagning.
  2. De möjliga ekonomiska fördelarna med en sammanslagning överväger inte nackdelarna. Konstnärsnämnden är redan en effektiv myndighet med högt förtroende i kulturlivet. En sammanslagning riskerar att försämra deras arbete.
  3. Konstnärspolitiska perspektivet hotas. En sammanslagning kan leda till intressekonflikter och att konstnärernas behov får stå tillbaka för arbetsgivare- och uppdragsgivares intressen.
  4. Åsidosättande av konstnärspolitiska mål. Kulturlivet är redan pressat ekonomiskt. En sammanslagning skulle ytterligare försvåra uppnåendet av de kulturpolitiska målen.

Vi anser att det är bättre att behålla de två myndigheterna separata för att säkerställa att både konstnärer och kulturlivet som helhet får det stöd de behöver

Läs hela remissvaret här!