PKE-utredningen

Musikerförbundets yttrande över PKE-utredningen

29 september 2022

Lagstiftningen för privatkopieringsersättningen, PKE, ses just nu över i en statlig offentlig utredning. Musikerförbundet har tillsammans med SYMF yttrat sig över utredningen som felaktigt hävdar att offline-listor på streamingplattformar inte ska innefattas av PKE-systemet. Men vad är egentligen PKE, och hur påverkar utredningen kulturskapare?

 

Vad är PKE?

Film, musik, tv och all annan kultur skyddas av upphovsrätten. Det betyder att det är den eller de som varit med och skapat till exempel en låt som också har rätt att bestämma över hur den får spridas. Det kunde innebära att all kopiering av låten av någon annan än rättighetshavarna själva skulle vara olaglig, men det finns undantag i form av inskränkningar i dessa rättigheter som gör att så inte riktigt är fallet.

Enligt ett EU-direktiv kan medlemsstaterna göra en inskränkning i rättighetshavarnas ensamrätt genom att tillåta så kallad privatkopiering av utgivet eller publicerat upphovsrättsligt skyddat material, det vill säga kopiering i begränsad omfattning för privat bruk som man gör till exempel för sig själv, inom familjen eller i enstaka exemplar till exempelvis en vän. I direktivet anges det att denna inskränkning får göras under förutsättning att rättighetshavarna erhåller kompensation. I Sverige tillses detta genom bestämmelser i upphovsrättslagen om så kallad privatkopieringsersättning (PKE).

PKE är alltså en lagstadgad kompensation för det inkomstbortfall som kopiering för privat bruk av musik, film och tv från en laglig förlaga medför för kulturskapare med upphovsrätt i de kopierade verken.

I praktiken betyder det alltså att privatpersoner kan för eget bruk och på ett lagligt sätt till exempel spara ned musikfiler på sin dator eller smartphone så länge upphovspersonerna till musiken kompenseras för det. Kompensationen, eller privatkopieringsersättningen, fördelas och betalas ut av Copyswede och deras medlemsorganisationer och samarbetspartners.

 

Utredning över PKE

Just nu pågår en statlig offentlig utredning över lagstiftningen för PKE (SOU 2022:20) som Musikerförbundet tillsammans med Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) har yttrat sig över.

Idag finansieras PKE genom att de elektronikföretag som importerar eller tillverkar anordningar som är särskilt ägnade för att kunna användas till privatkopiering tilläggs en avgift som betalas till Copyswede och sedan fördelas ut till rättighetshavarna. Utredningen hade bl.a. i uppdrag att se över ifall PKE-systemet skulle ändras till att istället finansieras genom ett statligt finansieringssystem, (t.ex. genom särskild skatt). Emellertid har utredningen kommit fram till att det inte är lämpligt att ändra till ett sådant system, vilket Musikerförbundet tillstyrker.

Vårat yttrande fokuserade främst på utredningens förslag om att offline-listor på streamingplattformar och appar inte ska ersättas via PKE-systemet. Utredaren hävdar bl.a. att utövande musiker och artister redan erhåller ersättning för dessa privatkopior, samt att de inte lider någon skada av det – vilket inte stämmer.

– Skulle nuvarande förslag avseende offline-funktionen leda till lagstiftning kommer inte enbart våra medlemmar berövas sin ensamrätt, utan även sin rätt till rimlig kompensation, säger Musikerförbundets jurist Anton Gunnars.

Läs yttrandet i sin helhet här!