Musikerförbundets yttrande över promemorian ”Vissa statliga insatser på musikområdet”

23 juli 2021

Musikerförbundet är överlag positiva till Regeringens förslag att Musikplattformen vid Statens Musikverk avvecklas och att dess bidragsgivning samt främjande funktioner överförs till Statens kulturråd. Detta gäller dock med villkoret att det skapas ett enskilt uppdrag för denna funktion under Kulturrådets vingar så den inte drunknar i dess övriga stödformer och verksamhet. Nu har en promemoria angående förslaget skickats ut på remiss och här kan du ta del av Musikerförbundets yttrande.

Sammanfattning av Musikerförbundets synpunkter

Musikerförbundet är överlag positivt till att Musikplattformen vid Statens Musikverk avvecklas och att dess bidragsgivning samt främjande funktioner överförs till Statens kulturråd. Detta gäller dock med villkoret att det skapas ett enskilt uppdrag för denna funktion under Kulturrådets vingar så den inte drunknar i dess övriga stödformer och verksamhet.

Musikerförbundet ser vissa fördelar med att inte alla bidrag ska skötas av samma instans.

Musikplattformen har tidigare nått ut på ett bra sätt till landets olika delar och startade även, till en början, en bra samordning mellan kulturorganisationer. Därför ser vi att det finns ett behov av något liknande men inte nödvändigtvis i dess nuvarande form.

Vidare anser Musikerförbundet att de 25 miljoner kronor som Musikplattformen fördelat sedan 2011 bör fördubblas för att bättre möta behoven. I synnerhet under återstarts-perioden efter coronapandemins förlamande inverkan på svenskt kulturliv.

Dessutom föreslår Musikerförbundet att ansökningsformerna till kulturbidrag utreds så eventuella språkbarriärer inte hindrar sökande från att förverkliga kreativa idéer som skulle berika samhället. En dialog bör även skapas mellan de sökande och bidragsgivarna.

Musikerförbundet erbjuder sig vidare att bidra med information och upplysningar om musikernas ekonomiska situation, vilket vi har stora kunskaper om. Detta för att säkerställa att musiker garanteras ekonomisk ersättning som motsvarar kollektivavtal på diverse områden.

Musikerförbundet vill också belysa vikten av att alla kulturstöd och stipendier ska betraktas som inkomst och t ex bli SGI-grundande för kulturarbetare, vilket i nuläget inte är fallet.

Läs hela yttrandet här.