Särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

14 oktober 2020

Regeringen har föreslagit ett omsättningsstöd riktat särskilt till enskilda näringsidkare. Musikerförbundet välkomnar ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, men vi ser tyvärr vissa brister i det förslag som nu remitteras.  Vi har därför lämnat ett yttrande över förslaget.

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats, som t.ex. stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen föreslår därför ett stöd till enskilda näringsidkare.

Nu har en promemoria med ett förslag om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare skickats ut på remiss. Här kan du ta del av Musikerförbundets yttrande till förslaget.

Remissyttrande_PDF