få koll på SGI

Vilse i sjukpenningsträsket?

12 december 2019

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Den används för att räkna ut hur mycket du får i ersättning när du har föräldrapenning eller sjukpenning. Hur stor din SGI blir räknas ut av Försäkringskassan och grundas först och främst på din inkomst från arbete. Utöver den inkomsten kan lön under uppsägningstid, betald inarbetad semester, statlig lönegaranti och lön under utbildning också ligga till grund för SGI.

 

Det som inte ligger till grund för SGI är exempelvis kostnadsersättningar, stipendier, bidrag, gåvor, arv, aktieutdelningar, ersättning för inkomstbortfall, sjuklön och avgångsvederlag. Socialförsäkringssystemet finansieras av sociala avgifter på inkomst av arbete. Det är därför endast inkomst för vilken man betalar skatt, arbetsgivaravgifter och egenavgifter som ingår i ens SGI. Därför är till exempel inkomst av kapital inte möjlig att räkna in i SGI:n.

 

Vid anställning

Det är ganska lätt att räkna ut vilken SGI du har om du har en anställning. Då tittar man helt enkelt tillbaka på de senaste sex månaderna och räknar om det till en årlig inkomst. Om du dessutom vet vad du kommer att tjäna kommande sex månader så räknar man på den förväntade inkomsten. Om du inte har en rejäl löneökning på lut så blir resultatet ungefär detsamma. Högsta möjliga SGI är 8 prisbasbelopp och i år betyder det att du inte kommer att få tillgodoräkna dig årsinkomster över 372 000 kronor, vilket motsvarar en månadslön på 31 000 kronor.

 

Frilansare

För frilansare kan det vara knepigare att räkna ut vilken SGI man har. Om du inte vet vad du kommer att få för framtida inkomster ska du räkna på inkomsterna sex månader tillbaka. Om du har haft arbete varje månad av de sex senaste månaderna är det den inkomsten (som dubblas så att den blir en årsinkomst) som utgör din SGI. Det räcker med att du har jobbat en dag varje månad för att den ska räknas men det får inte finnas några glapp som är längre än en månadsperiod. Om du inte får ihop en sexmånadersperiod får man istället titta framåt. Då är grundregeln att den framtida inkomsten ska komma från ett arbete som har tillträtts. Det kriteriet kan vara svårt att uppfylla för exempelvis frilansande musiker. Men lite hopp finns det. Läs mer under SGI-skydd längre fram i artikeln.

Ett exempel kommer här: Maria vill ha tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn) den 30 november 2019. Eva har haft olika uppdrag, hon arbetade 50 procent från juni till september, tog ströjobb i oktober och november men har fått ett halvårsvikariat från 1 december 2019.

Finns det inkomst sex månader i följd räknar man på den inkomsten, men bara på arbete som har tillträtts. Eva har inte tillträtt heltidsvikariatet ännu och därför räknas SGI av inkomsten från juni till november gånger två. Hade hon begärt tillfällig föräldrapenning den 1 december då hon hade tillträtt vikariatet hade hon fått SGI:n beräknad på den kommande inkomsten.

 

Beräkning SGI av näringsverksamhet

Om du har startat en verksamhet, till exempel en enskild firma eller ett handelsbolag, gäller speciella regler under de första tre åren. För nystartad verksamhet har man under de 36 första månaderna nämligen rätt till SGI utifrån en så kallad jämförelseinkomst från Statistiska Centralbyrån (SCB). En sökning på SCB:s hemsida visar att en musiker enligt dem tjänar 37 100 kr i månaden i genomsnitt.

När 36 månader har passerat ska Försäkringskassan beräkna SGI utifrån inkomstbeskattningen de senaste tre åren, det vill säga näringsverksamhetens överskott. Allt detta går att läsa mer om i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid. Här finns en hel del fakta att hämta.

 

Kombinatörer

Kombinatörer är personer som har både inkomst av anställning och inkomst av näringsverksamhet. Därför ska de ha både SGI av anställning och SGI av näringsverksamhet.

En person med egen näringsverksamhet bedöms arbeta i någon utsträckning under hela året även om den säljande tjänsten är mer säsongsbetonad. Ur ett musikerperspektiv skulle det kunna vara en frilansare som försörjer sig som musiklärare men under sommaren har återkommande jobb som musiker på en sommaropera som hen fakturerar. Det är viktigt att räkna förväntad inkomst av anställning och näringsverksamhet för samma tidsperiod. Det kan så klart vara problematiskt eftersom inkomst av näringsverksamhet oftast beräknas på gamla inkomster.

 

Vi tar ett exempel: Andreas vill vara föräldraledig med barnen i juli månad 2019. Han är musiker med egen turnéverksamhet sedan många år. Han arbetar deltid med den verksamheten. Övrig tid jobbar Andreas som lärare inom kommunala musikskolan. Han har följande deklarerade överskott från sin firma (näringsverksamhet):

2016: 97 000 kr, 2017: 102 000 kr, 2018: 100 000 kr

Från kommunala musikskolan har han haft följande inkomster (anställning):

2017: 150 000 kr, 2018: 189 000 kr

Nu frågar Försäkringskassan hur han arbetar under 2019. Han har sålt in sin musikverksamhet rejält och turnerat regelbundet under våren och har projekt som fortsätter under hösten. Därför har det inte blivit så mycket undervisning i musikskolan. Det betyder att intäkterna i firman ökar jämfört med tidigare år och att inkomsten av anställning minskar jämfört tidigare år. Inkomsten från näringsverksamhet 2016 till 2018 ger ett genomsnitt på
99 700 kronor och inkomsten av anställning för år 2018 var 189 000 kronor.

Försäkringskassan ber Andreas om en halvårsrapport för 2018. Den visar ett resultat av 160 000 kronor. Efter avdrag för egenavgifter på 25 procent återstår 120 000 kronor. Ett årligt resultat skulle alltså motsvara 240 000 kronor. Försäkringskassan ber om anställningsinkomst och arbetstid i anställningen de senaste sex månaderna. Den är sammanlagt på 21 000 kronor vilket ger en förväntad årlig inkomst på 42 000 kronor. Andreas får nu en SGI på 42 000 kr av anställning och 240 000 kr av näringsverksamhet. Försäkringskassan kollar alltså på inkomster under tidigare år men måste beräkna SGI utifrån den aktuella inkomstsituationen.

 

Egenanställda

Det är personer som arbetar mot faktura men inte har en egen firma. De kan istället ha slutit ett avtal med ett företag som sköter administration som fakturering, lön, skatter och avgifter. Sådana upplägg innebär att personerna faktiskt har SGI av anställning. När det här funkar som det bör ska egenanställningsföretag betala sjuklön till och med dag 14 med stöd av regler i sjuklönelagen.

 

SGI-skydd

Om man har kvalificerat sig för en SGI finns det möjlighet att behålla den trots att man inte längre arbetar eller arbetar mindre. Exempelvis om:

  • Man är helt eller devis arbetslös och är anmäld som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Man studerar med studiestöd, en studiemedelsberättigad utbildning eller inom eget yrkesområde
  • Man vårdar barn (från barnets ettårsdag måste man ta ut föräldrapenning)
  • När arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom

SGI-skydden löper utan tidsbegränsning fram tills man fyller 65 år. Om man helt avbryter arbete som ligger till grund för SGI är inkomsten skyddad mot sänkning – oavsett vad man gör, under tre månader så länge man inte påbörjar ett nytt arbete som kvalificerar för ny SGI.

 

Orkar du ett exempel till? Sara är violinist och tar alla jobb hon kan få. Så har hon arbetat i flera år. Senaste produktionen hon spelade i var i mars och anmälde sig sedan direkt till Arbetsförmedlingen.

Sara ansöker om föräldrapenning i juli. Vid Försäkringskassans utredning visar det sig att Sara inte har haft arbete som pågått minst sex månader i följd. Däremot har hon inkomst av årligen återkommande arbete. Kontrolluppgiften föregående år visar bruttoinkomst 180 000 kronor från olika uppdragsgivare. Sara har svårt att säga vad inkomsten förväntas blir i år men hon tror att den blir ungefär som förra året. Försäkringskassan kommer fram till att hennes SGI blir 180 000 kronor av årligen återkommande arbete som hon skyddar mot sänkning tack vare att hon är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Hon kan alltså få föräldrapenning från 1 juli trots att hon senast arbetade med inkomst i mars.

 

Alltså:

  • Man måste ha inkomst av arbete för att få SGI
  • Man får inte SGI på stipendier, bidrag, kostnadsersättningar och dylikt
  • Skyddsreglerna för SGI är omfattande och erbjuder i princip skydd för alla om man håller sig till förutsättningarna för skydd
  • Reglerna om SGI är generella och särbehandlar inte olika yrkesgrupper

 

 

Jonas Nyberg / Symf
Artikeln kommer från Symfoni nr 4 2019