Moms på kulturområdet

På kulturområdet gäller särskilda momsregler. Här sammanfattar vi riktlinjerna för artistframträdanden, biljettförsäljning och upphovsrättsliga ersättningar.

Artistframträdanden är momsbefriade

Gage för artistframträdanden är momsfria om artisten

  • är en utövande konstnär
  • framträder inför publik
  • framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen.

Exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt är

  • sångare
  • musiker
  • dansare
  • skådespelare
  • recitatörer
  • dirigenter.

Om det är flera som uppträder tillsammans, t.ex. ett band, är framförandet också momsfritt om artisten säljer framträdandet själv eller genom sitt bolag. Köparen kan vara arrangör eller någon som i sin tur säljer framförandet vidare.

Inför levande publik

För att gaget ska vara momsfritt krävs dessutom framträdandet sker inför levande publik. Dit hör inte filminspelningar och inspelning eller direktutsändning i radio och tv. Ersättningen för ett sådant framträdande räknas som ersättning för en upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätt.

Hela framförandet är momsfritt

Momsfriheten gäller samtliga varor och tjänster som kan anses underordnade det artistiska framförandet, till exempel resor, hotellrum, rekvisita, instrument, ljus och ljudutrustning.

Det innebär att en artist inte kan dela upp sitt arvode i en momsfri del (för själva framförandet) och en momspliktig del (ersättning för artistens kostnader för framförandet). För exempelvis en dansorkesters spelning är hela ersättningen momsfri oavsett om orkestern fakturerar arrangören separat för hyra av instrument och utrustning.

Arrangören redovisar moms på biljettförsäljning

Det är arrangören som redovisar moms på entréavgifterna till teater-, konsert-, cirkus- och liknande föreställningar. Här ligger momssatsen på 6 procent.

För danstillställningar och restaurangunderhållning är skattesatsen 25 procent. Rena musikframträdanden i restauranglokal kan anses vara konserter.

Moms på upphovsrättsliga ersättningar

För upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätten till ett verk, exempelvis olika royalties för din musik, gäller 6 procent moms.

Läs mer

Skatteverkets hemsida får du utförliga svar på de vanligaste frågorna om momsreglerna för kulturarbetare.