Integritets- och personuppgiftspolicy

Detta är vår integritets- och personuppgiftspolicy. Här beskriver vi vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du har.

 

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
Musikerförbundet behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller en annan laglig grund. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra samarbetspartners.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, foton, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Länkar till externa webbplatser
I våra kanaler i sociala medier och på musikerforbundet.se kan vi dela länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Vi ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Kommer vi dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina personuppgifter ska hanteras med samma nivå på säkerhet som krävs inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

Granskar och gallrar uppgifter i sociala medier
Vi granskar och gallrar kommentarer regelbundet. I det fall kommentarer tar upp känsliga uppgifter om andra människor, kan uppfattas som kränkande eller stötande eller inte håller sig till ämnet så gallras de bort.

Dina rättigheter

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.
 • Rätt att bli raderad: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning, arkivlag eller arbetsrättslig lagstiftning.
 • Rätt att begära begränsning: Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att inge klagomål: Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.
 • Barns personuppgifter: Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder.

Dataskyddsombud
Ett dataskyddsombud krävs då Musikerförbundet behandlar känsliga personuppgifter i enlighet med artikel 9, Dataskyddsförordningen. Musikerförbundet har utsett ett dataskyddsombud, Heigo Kadakmaa. Dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Det kan till exempel innebära att dataskyddsombudet

 • samlar in information om hur personuppgifter behandlas i organisationen
 • analyserar och kontrollerar om personalen följer bestämmelser om personuppgiftsbehandling
 • utfärdar rekommendationer till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.
 • om det behövs en konsekvensbedömning i ett visst fall
 • samarbetar med Integritetsskyddsmyndigheten (f d Datainspektionen)

Ifall du vill kontakta vårat dataskyddsombud så gör du det via heigo@musikerforbundet.se

Ändringar i integritetspolicyn
Musikerförbundet förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Vill du veta mer?
Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss.

Du kan skicka e-post, men tänkt på att inte ange några personliga uppgifter eftersom e-post inte alltid är en säker kanal.
För att kontakta Musikerförbundet kan du skicka e-post till info@musikerforbundet.se

Du hittar samtliga kontaktuppgifter längst ned i sajtens sidfot.