Stadgar

Stadgarna styr hur Musikerförbundets verksamhet ska bedrivas. De fastställs av förbundsmötet, vårt högsta beslutande organ.

Det här reglerar stadgarna

  • Verksamhetens mål och inriktning.
  • Den demokratiska processen.
  • Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
  • Hur beslut ska fattas på olika nivåer.
  • Förbundsstyrelsens befogenheter och uppgifter.